Svensk industrivalidering – Industriteknik BAS

Svensk industrivalidering – Industriteknik BAS

Nu erbjuder Njudungsgymnasiet tillsammans med Nuvab en pilotomgång av validering inom Industriteknik BAS (till rabatterat pris).

Testtillfället

Testet är ett webbaserat teoretiskt prov främst bestående av frågor med svarsalternativ som slumpas fram per ämnesområde. Efter varje ämnesområde finns möjlighet att ta paus.

Efter testet

Testet resulterar i ett Valideringsintyg med kompletteringsutlåtande eller i ett Kompetensbevis. Här får företaget och medarbetaren en vägledning om vilka områden som eventuellt behöver kompetensutvecklas. Eventuella kunskapsluckor kan till exempel fyllas med hjälp av kurser via Nuvab.

  • Valideringsintyg är en dokumentation som visar de områden som uppfyller ställda krav samt kompletteras med en utvecklingsplan som beskriver vad som behöver kompletteras för full måluppfyllelse.

  • Kompetensbevis är den dokumentation som ges när samtliga krav är uppfyllda inom alla ingående kompetensområden.

Vad är Industriteknik BAS?

Industrins parter och fristående branschorganisationer har tillsammans utvecklat Svensk industrivalidering som är ett sammanhållet och kvalitetssäkrat system för validering och certifiering av industrins olika bas- och yrkeskompetenser. Njudungsgymnasiet är ett certifierat testcenter och erbjuder tillsammans med Nuvab möjligheten att validera medarbetare inom Industriteknik BAS.  

Industrins olika branscher har utvecklat Industriteknik BAS tillsammans och testen visar medarbetarens kompetens inom de områden som krävs för att till exempel vara operatör vid olika maskiner, mäta toleranser, jobba i ett flöde, bedöma säkerhet, förstå produktionsekonomi och så vidare. Med Industriteknik BAS säkerställs medarbetarens kompetens utifrån det arbetsinnehåll som krävs för att klara jobbet. Kompetensbeviset fungerar i företag i samtliga branscher. Industriteknik BAS består av tio kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i industrin. Beskrivningen av vad som krävs inom varje område är hämtad direkt från verkligheten, via företag från samtliga branscher. Valideringsinnehållet är granskat och förankrat i samtliga branschorganisationer. Sättet att validera utgår från ett beprövat och väl använt koncept och valideringen genomförs med ett positivt syfte för att stödja och stärka individens utveckling och kompetens. Den synliggör och bekräftar individens kompetens samtidigt som den också visar på eventuella områden som kan behöva kompletteras enligt den kravprofil som Industriteknik Bas omfattar. För individen innebär det:

  • att kompetensen blir värderad och erkänd

  • dokumenterad kompetens i form av intyg eller bevis

  • eventuellt kompletteringsutlåtande med utvecklingsplan för att fylla kunskapsgap

  • bred och efterfrågad kompetens - större valmöjligheter på arbetsmarknaden

För företagen innebär validering av personal en ökad förmåga att utveckla sin konkurrenskraft genom att strategiskt och metodiskt planera sin kompetensförsörjning.

Läs mer om konceptet här: https://svenskindustrivalidering.se/

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Rebecca Ewens

rebecca@nuvab.se
0793059400

Rebecca Ewens