Besiktningsman lagerinredningar

Har ni egen kompetens för kontroller av lagerinredning i syfte att uppfylla kraven för lagersäkerhet? Är ställaget rätt monterat? Denna utbildning är för dig som ska göra interna kontroller av lagerinredningar.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som är utsedd av arbetsgivaren att ha ansvar för att upprätthålla säkerhet på ert lager och därmed uppfylla gällande regelverk. Detta gäller personer med ansvar för lagerinredningar i form av t ex pallställ, hyllställ, grenställ och djupstaplingsställ och till personer som skall göra egenkontroller. Utbildningen riktar sig till dig som ska göra interna besiktningar i eget företaget.

Interna besiktningar

Du som enbart jobbar med interna besiktningar har oftast inte krav på dig att vara certifierad. Då är ett intyg från oss tillräckligt som verifierar att du genom utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets ställda krav för arbete med lagerinredningar samt att du har godkänt resulat på vårt kunskapsprov. 


Kursens innehåll

  • Arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter för lagerinredningar
  • Ställagelära
  • Standarder för lagerinredningar
    – SS-EN 15635:2008 Montage, drift och underhåll
    – SS-EN 15620:2008 Toleranser, deformationer och säkerhetsmarginaler
  • Vanliga skador och hur man bedömer dessa
  • Riskbedömningar
  • Planering, genomförande och uppföljning av utförda kontroller

Egenkontroller av lager – arbetsgivarens ansvar
AFS 2006:4 anges tydligt att arbetsutrustning som slits eller åldras skall genomgå regelbundna kontroller. Arbetsgivaren skall därmed ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att lagerinredningarna inte har förändrats eller skadats så att risk för olycka föreligger. I de rutiner som företaget har upprättat skall klart framgå hur frekvent kontrollen skall utföras, vilka punkter som skall kontrolleras och vem som ansvarar för att kontrollen blir utförd.

Kontroll och besiktning sker idag enligt de inom EU harmoniserade standarderna SS-EN 15635:2008 Montage, drift och underhåll och SS-EN 15620:2008 Toleranser, deformationer och säkerhetsmarginaler.

Löpande kontroller – årliga kontroller
Löpande kontroller kan utföras av egen personal på företaget som är utbildad och kompetent för uppgiften. De årliga kontrollerna kan med fördel utföras av särskild sakkunnig eller egen anställd personal med rätt kompetens. Approvus utbildning förmedlar kunskap om de regelverk som styr hur säkerhet på lager ska uppfyllas.

Mottagningskontroll
Med rätt kompetens kan en kontroll av nyinköpta ställage, delkomponenter och montaget av dessa spara pengar och bidra till minskade olycksfallsrisker.

 

Kursens föreläsare

Anders Rudell, Rudells Lagerinredningar
Anders är själv verksam som besiktningsman av lagerinredningar och har mycket god produktkännedom och lång erfarenhet inom branschen.

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar