Teknikens hus - förstudie

Förstudie Teknikens Hus

Tillväxtverket har beviljat medel genom Europeiska regionala utvecklingsfonden för  förstudien Teknikens hus.

 


Sammanfattande projektbeskrivning

Det övergripande målet med förstudien är att utveckla den verksamhet som ska inrymmas i Teknikens hus i Vetlanda som ska bli en del av ett regionalt Teknikcentrum som i sin tur syftar till att säkerställa industrins långsiktiga kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Förstudien Teknikens hus är ett förberedande projekt för att undersöka om och hur projektidén kan utvecklas till ett genomförandeprojekt inom ramen för strukturfondsprogrammet med målsättningen att förstudien vid projektperiodens slut ska ligga till grund för en bra ansökan för ett genomförandeprojekt.
Förstudiens aktiviteter omfattar förankrings- och utvecklingsarbete som bedrivs i åtta expertgrupper genom möten, studiebesök och kunskapsinhämtning från andra som redan gjort liknande. Näringslivet leder eller är representerade i expertgrupperna och projektets styrgrupp. Under förstudien kommer en ny juridisk enhet bildas där företag som vill engagera sig i Teknikens hus kommer att bli medlemmar/ägare. På lång sikt ska Teknikens hus utgöras av en fysisk miljö, ett hus med utbildningslokaler, labb och testbädd och innovationsmiljö, med en långsiktigt hållbar verksamhetsmodell.


Den sammanlagda summan av projektmedel är 400 000kr  
50% finansierar Tillväxtverket genom medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden,
resterande 50% finansieras av Vetlanda kommun och fem företag från det lokala näringslivet - Elitfönster, OBOS, Beslag & Metall, Holsby Metall och Hydro Extrusion


Förstudieperioden pågår mellan den 1 september 2020 till 31 januari 2021.


Lyssna på podden om Teknikens hus i länken här nedan
https://nuvab.se/nyheter/podd-teknikens-hus/