Handelskraft 1

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling

 

Handelskraft 1 är ett projekt som finansierats genom Leader Linné Småland. Projektet pågick under 2019.

Handelskraft 1 syftar till att studera förutsättningar, möjligheter och hinder för utveckling av handel och besöksnäringen i Vetlanda och Sävsjö - två kommuner som är mycket lämpliga för att satsa på såväl handel som besöksnäring.

Detta eftersom både Vetlanda och Sävsjö kommun står inför utmaningar inom bland annat befolkningsutveckling, turist- & besöksnäring, handel, och framförallt kompetensförsörjning i syfte att säkerställa kommunernas tillväxt.

Annika Ripa, DVLOP AB, konsulten som har anlitats för att hjälpa oss med projektet har tagit fram en metodik och en utvecklingsprocess för att säkerställa ett hållbart förändringsarbete som grundar sig i att ta tillvara på områdenas kärnvärden och kvalitéer och med denna insikt skapa en unik värdekedja.

Inom Handelskraft önskar vi dra nytta av platsernas unika förutsättningar och skapa värde av de resurser som finns samt utnyttja dessa i vårt framtidsorienterade arbetssätt.

Utvecklingsprocessen består av två delar. Första delen handlar om Handelskraft 1 och är en kunskapsinsamling bestående av omfattande studier av området. Dels insamling av fakta, nyckeltal, mätningar, statistik men framför allt en vetenskaplig studie kring attityder, beteende och köpmönster.

Hållbara förändringsprocesser kräver insikter i marknaden och dess förutsättningar. Dessa insikter skall engagera, förmedlas, bearbetas och användas som framgångsfaktorer för områdets utvecklingsarbete kring ökad attraktionskraft.

Studierna är verktygen för den fortsatta destinations- och affärsutveckling som presenteras i Handelskraft 2. Vidare är Handelskraft 1 grunden för samverkan, utbildning, kunskapsutbyte och inspiration med syfte att säkerställa lönsam tillväxt och platsutveckling. Handelskraft 1 resulterar i en handlingsplan, vilken genomförs i ett nytt projekt vi valt kalla Morgondagens handel och stadskärnor.

Turism och besöksnäringen är en framtidsbransch och att satsa på innovativa nya arbetsmetoder, produkter och tjänster inom turism är ett mycket bra exempel på såväl stads-, ort, by- och landsbygdsutveckling. Vi är övertygade om att Handelskraft kommer att bli en stor möjlighet för Vetlanda och Sävsjö kommun – men också för hela Leader Linné Småland.

Genom att arbeta strukturerat med Handelskraft kommer samverkan att stärkas. Vi kommer att engagera och mobilisera ett stort antal aktörer med syftet att utveckla attraktiva miljöer i byar/orter/platser/centrumkärnor.  Detta kommer att ske i samverkan och med syfte att alla ska kunna ha en plats att träffas, trivas, njuta, umgås och ta del av platsens utbud. Vi kommer att få en gemensam målbild att arbeta mot och ett tydligt mandat eftersom undersökningar och analyser mynnar ut i ett nuläge som alla kan utgå ifrån.                                                                                                                                                  

Projektets syfte och bakgrund

Vad är syftet med projektet? Syftet är att öka attraktionskraften och skapa goda förutsättningar för att bo, arbeta, besöka samt att driva verksamhet i Vetlanda och Sävsjö kommun.

Detta kommer vi att göra genom att ta fram fakta, göra vetenskapliga studier och analysera marknadens förutsättningar. På det sättet säkerställer vi att rätt prioriteringar görs inom de utvecklingsområden som starkast påverkar positiv utveckling.

Genom kunskap om området som verktyg, skall vi engagera ett stort antal aktörer att samarbeta och samverka, nätverka, inspirera, coacha, investera resurser och utveckla. På så vis skapa förutsättningar för förbättrad tillväxt och lönsamhet bland företagen - en förutsättning för platsutveckling. Genom att arbeta strukturerat med Handelskraftsprojekt 1 + 2 kommer vi att engagera och mobilisera ett stort antal aktörer med syftet att utveckla attraktiva miljöer i byar/orter/platser/centrumkärnor.

Vetlanda och Sävsjö kommun står inför ett antal utmaningar och dessa utmaningar kräver förändringsarbete och ett förändringsarbete kräver insikter. Handelskraft 1 har som syfte att skapa insikt i vad som krävs för att uppnå målen och bryta en negativ trend.

Vi kommer att få en gemensam målbild att arbeta mot och ett tydligt mandat eftersom undersökningar och analyser mynnar ut i ett nuläge som alla kan utgå ifrån.

Den samlade kunskap och kompetens samt de resurser som finns inom vår breda intressentgrupp kommer att möjliggöra att den målinriktade handlingsplan som skall tas fram kommer att leda till handlingskraft för Handelskraft.

Vad är bakgrunden till projektet?

Bakgrunden till denna ansökan är att förändringarna går snabbare och snabbare och i takt med teknikens förändring, öppnar sig nya oändliga möjligheter för individen. Vi har länge sett en stark urbanisering, en förändring av köpmönster och kommunikation. Handeln står inför en stor strukturomvandling där bl a den fysiska handeln allt mer centreras till orter där investeringsviljan är hög. Det ställer andra och nya krav på det offentliga rummet, traditionell handel och på serviceenheter för att möta dessa nya ekonomiska förutsättningar.

Vetlanda och Sävsjö kommun står inför ett antal utmaningar som t ex att bibehålla handel, öka inflyttningen, säkerställa kompetent personal, öka besöksnäringen etc. För att möta dessa utmaningar krävs det nytänkande, förändrade sinnestillstånd, nya insikter, kommunikation, visioner, nya konstellationer och nya grepp.

Turism- och besöksnäringen ger kraft åt handeln. Trevliga caféer och restauranger ger kraft åt besöksnäringen. Vital och blomstande handel ger kraft åt invånarnas trivsel. Invånarnas stolthet ger kraft åt inflyttning och tillväxt. Allt i synergier med varandra.

Destinationsutveckling kräver samordning av allt som är värdeskapande. Vad som är värdeskapande i området är det som vi behöver kartlägga och prioritera i Handelskraft 1.

Nu är dags att tänka om, gå från nuläge till önskat läge. Den resan börjar hemmavid och för att Vetlanda kommun och Sävsjö kommun skall kunna vara attraktiva, inspirerande och generösa framöver önskar vi arbeta med resultatet av Handelskraft 1

 

Konsultrapporten för handelskraft 1 kan du se i länken HÄR

Bilder från spridningsseminariet i Vetlanda den 8 november.

  

 Projektägare: