Nuvabs hållbarhetsarbete

Vår värld står inför nya och stora utmaningar. Klimatförändringar, miljöförstöring, resursbrist och sociala klyftor påverkar oss alla. Tillsammans med näringslivet i vår kommun vill vi på Nuvab vara med och skapa ett hållbart samhälle. Ett samhälle där människor mår bra och utvecklas – och där vi tillsammans tar ansvar för kommande generationer.

Social hållbarhet 
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och inkluderande samhälle där alla människor kan leva ett gott liv och få sina rättigheter respekteradeFrågor kring arbetsmiljö, jämställdhet, friskvård och kompetensutveckling för att skapa social hållbarhet är viktiga i vår kommun. Vi vill att alla ska må bra på sin arbetsplats, känna sig delaktigaha avtalsenliga löner och möjlighet att utvecklas. Att skapa förutsättningar för balans mellan arbetsliv och privatliv är en kärnfråga för livslång hälsa. Självklart strävar vi efter ett jämställt arbetsliv där kvinnor och män har lika möjligheter och förutsättningar.  

Till det lokala näringslivet erbjuder vi social hållbarhet genom utbildningar i bland annat ledarskap, medarbetarskap, och Första hjälpen till psykisk hälsa. 

Ekologisk hållbarhet  
Det är allas ansvar att bygga en hållbar framtid för kommande generationer.  
Genom att öka samåkningen och ha fler digitala möten och utbildningar kan vi hjälpas åt att minska koldioxidutsläppen. Vi kan också minska pappersförbrukningen genom att prioritera digitala lösningar framför utskrifter. Ytterligare steg mot ökad ekologisk hållbarhet är att källsortera, cykla mer, använda oss av stadens el-bilpool och välja närproducerat och ekologiskt vid inköp 

Ekonomisk hållbarhet 
Grunden i ekonomisk hållbarhet är att skapa en balanserad ekonomisk tillväxt som inte påverkar den sociala eller ekologiska hållbarheten negativt. Vi vill hushålla med medlemmarnas finansiella insatser och hjälpa dem att skapa en hållbar affärsnytta.  

Cirkularitet - Vi förbrukar i dag mer resurser än vad jorden klarar av. Därför är det viktigt att övergå till en cirkulär ekonomi, där resurser om och om igen återskapas för att minimera uttaget av nya naturtillgångar. Att sträva efter att vara cirkulära i vår resursanvändning och samtidigt hjälpa våra medlemmar att uppnå samma mål. Att skapa en symbios mellan företagen, där de kan använda varandras restprodukter för att skapa nya tjänster eller produkter, kan både minska företagens miljöpåverkan och skapa nya affärsmöjligheter.  

Nuvab vill skapa ett hållbarhetsnätverk för kunskapsutveckling och utbyte i cirkulär ekonomi. Vi vill också erbjuda hållbarhetsutbildningar med fokus på bland annat cirkulär ekonomi. Målet med våra satsningar är bland annat att skapa tillit och förståelse mellan företagen och deras verksamheter.  

Digitalisering  
Digitalisering är ett viktigt verktyg för att öka hållbarheten. Genom digitalisering kan vi minskaresandet till orter i regionen där våra samarbetspartners finns. Vi planerar att utveckla en digital projektmodell som kan bli en väl fungerande plattform för möten och projekt. Vi kommer också att livesända utbildningar och näringslivsträffar, vilket kan bidra till minskat resande hos våra partners.  

 

FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030 
Hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid, och den sociala, ekologiska och ekonomiska utvecklingen måste samverka. Världens ledare har enats om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås innan 2030  Agenda 2030. Av de 17 globala målen i Agenda2030 är 9 mål – 3,4,5,8,9,11,12,13 och 17  relevanta för vår verksamhet.  

Fördjupa dig i de globala målen i länken här nedan 
https://www.globalamalen.se/